Vajad abi?

Veebimajutuse kasutusleping

Veebimajutuse kasutusleping

Teie, füüsiline või juriidiline isik (edaspidi nimetatud Klient) ja

Grid Group OÜ, äriregistri kood 12571570, juriidiline aadress, Odra 16, Tallinn 10144 (edaspidi nimetatud Grid),

 1. Mõisted

  1. Pool – kas klient või Grid

  2. Pooled – klient ja Grid koos

  3. Administreerimisliides (iseteenindus) – Gridi poolt arendatud virtuaalserveriteenuse haldamise veebiliides, mille kaudu saab klient muuta virtuaalserveriteenuse parameetreid, sh kustutada ja lisada e-posti, FTP-kasutajate jne kontosid.

  4. Füüsiline server – Gridi valduses olev kliendile virtuaalserveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.

  5. Hinnakiri – Gridi veebilehel (www.gridgroup.ee) kättesaadav dokument, mis sätestab Teenuse hinnad.

  6. Script – nii cgi-bin kataloogist (perl) käivitatav kui ka PHP-eelkäsitluskeele abil dünaamiliseks muudetud kodulehekülje sisu esitamiseks kasutatavad programmid. Script’ide kasutamine muuks otstarbeks kui dünaamilise kodulehe kuvamiseks on keelatud.

  7. Virtuaalserver – on tarkvaraline lahendus, mis koondab domeeni omanikule mitme füüsilise serveri teenused eesmärgiga esitleda kliendi HTML-rakendusi ning kasutada talle kuuluvate rakenduste esitlemiseks PHP- või CGI-skripte ning andmebaasi päringuid. Siia alla kuulub ka e-posti serveri piiratud ressurss.

  8. Teenus – Gridi kaudu kliendile registreeritud domeeni(de) haldamiseks kasutada antav virtuaalserver vastavalt kliendi valitud paketile, eesmärgiga esitleda kliendi Interneti-lehekülge.

  9. Leping – kliendi ja Gridi vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.

  10. Lepingu sõlmivad klient ja Grid, kes osutab kliendile teenust vastavalt lepingus toodud tingimustele.

 2. Lepingu eesmärk

  1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Gridi ja Kliendi vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks ja mis tekivad seoses Gridi poolt Kliendile Teenuse osutamisega.

 3. Poolte kinnitused lepingu sõlmimisel

  1. Pooled kinnitavad üksteisele, et:

   1. Nad on õigus- ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

   2. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on olemas kõik selle kehtimiseks vajalikud nõusolekud ja volitused ning sellega ei kaasne mistahes õigus- või haldusaktist, kohtuotsusest või mõnest õigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumist Poole poolt;

   3. Neil on olemas vahendid ja oskused Lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  2. Pooled teavitavad teist Poolt viivitamatult punktis 4.1 kinnitatud asjaolude muutumisest.

  3. Klient kinnitab, et ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud soovitud Teenuse kirjelduse ja Lepingu tingimustega, sh hinnaga ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni.

 4. Lepingu sõlmimine

  1. Leping sõlmitakse elektroonilisel läbi Gridi koduleheküljel paikneva vormi.

  2. Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on täitnud Grid koduleheküljel paikneva liitumisvormi, vajutanud ikoonile “Tellin” (st edastanud Gridile tellimuse, mida käsitletakse pakkumsena) ning Grid on selle aktsepteerinud, saates Kliendile sellekohase teate koos Teenuse kasutamiseks vajalike autoriseerimiskoodidega.

  3. Leping jõustub sõlmimisel.

  4. Kliendi esitatud pakkumusele (Lepingu jõustumise eeldatav aeg) annab Grid vastuse ebamõistliku viivituseta, seejuures hiljemalt:

   1. ee lõpuga domeeni sidumisel Virtuaalserveriga 14 päeva jooksul;

   2. ülejäänud domeenide sidumisel Virtuaalserveriga 8 tööpäeva jooksul alates Kliendi poolt valitud domeeni registreerimiseks Gridile tasutava ettemaksu tasumisest.

  5. Juhul, kui Klient soovib tema nimele varasemalt registreeritud domeeninime sidumist Virtuaalserveriga, võib Kliendil seonduvalt Kliendile vastuse andmise eelduseks oleva tööga vaja minna täiendavat aega, millest teavitatakse Klienti.

  6. Gridil on õigus Kliendi pakkumus tagasi lükata, teavitades sellest Klienti. Grid jätab endale õiguse keelduda Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui Klient on Gridile või kolmandatele isikutele võlgu, rikub/on rikkunud Gridi või kolmandate isikute pakutavate teenuste tingimusi ja Interneti kasutamise häid tavasid, või muul Gridi jaoks mõjuval põhjusel.

  7. Gridil on õigus keelduda mistahes Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui teine Pool on rikkunud Gridi või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi (sh maksekohustust) või Interneti kasutamise häid tavasid, või muul Gridi jaoks mõjuval põhjusel.

 5. Kliendi taganemisõigus

  1. Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

  2. Lepingust taganemiseks teeb Klient Gridile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

 6. Teenus

  1. Grid osutab Kliendile Teenust vastavalt Poolte vahel Lepingus kokku lepitule ja Gridi kodulehel kirjeldatule. Gridil on õigus Teenust (sh Teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi) muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 7 kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemide ilmnemine jne) on Gridil õigus viia muutused sisse kliendile ette teatamata. Juhul, kui muudetud Teenus Klienti ei rahulda, on tal õigus Leping lõpetada, teavitades sellest Gridit Lepingus ettenähtud korras.

  2. Klient teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt Teenuse iseloomust ning erinevatest Teenuse kasutamise eelduseks olevate teenuste iseloomust ei saa Grid tagada Teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. Grid annab endast mõistlikult parima, et Teenus oleks Kliendile kättesaadav võimalikult pidevalt.

 7. Domeen

  1. Klient volitab Grid lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima tema nimele kliendi soovitud domeeninime.

  2. Grid registreerib käsundisaajana kliendi nimele soovitud domeeni, juhul kui see ei ole registreeritud kolmandale isikule või kui klient ei ole täitnud domeeni registreerimise eeldused. Kui kliendi soovitud domeeninime registreerimine kliendi nimele ei osutu võimalikuks, teavitab Grid sellest klienti ning lepingut ei sõlmita.

  3. Kui kliendi soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub klient enne lepingu sõlmimist domeeni registreerimise eest Grid esitatava arve sellel toodud tähtajaks. Domeeni registreerimise eest arve väljastamisel kohustub Grid kliendiga pärast domeeni registreerimist sõlmima lepingu vastavalt kliendi pakkumusele, välja arvatud juhul, kui arve väljastamise ja domeeni registreerimise vahele jääval ajal lepingu sõlmimise eeldused oluliselt muutuvad.

  4. Selle peatüki ülaltoodud sätteid ei rakendata, kui klient juba omab registreeritud domeeninime. Sel juhul on Grid domeeninimede jaotajaga suheldes volitatud esindama klienti, niivõrd kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

  5. Klient kohustub tagama, et tema domeeninimi ei oleks vastuolus rakendamisele kuuluvate õigusaktidega või heade kommetega ega rikuks kolmandate isikute õigusi, sh õigusi intellektuaalsele omandile.

  6. Klient kinnitab, et on nõus domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimustega ja kohustub neid täitma.

  7. Klient saab aru, et domeeninime registreerimisel tekivad domeeninime registreerimisega seotud õigused ja kohustused kliendi ja kolmandast isikust domeeninimede jaotaja vahel. Leping kliendi õigust domeeninimele ei reguleeri, Grid ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida, et kliendi õigus domeeninimele püsib. Grid kui käsundisaaja vastutus on kliendi esindamisel piiratud

 8. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus teenuse kasutamisel

  1. Kliendil on õigus teenuse raames kasutada virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt teenuse kirjeldusele.

  2. Klient vastutab tema poolt hallatava virtuaalserveri sisu eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud virtuaalserveri administreerimiseks. Grid ei taga, et teenust kasutades ei ole kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.

  3. Kliendi kohus on uuendada administreerimisliideses kontaktisiku andmeid, kui need muutuvad.

  4. Klient on kohustatud informeerima teenusepakkujat teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

  5. Klient saab teenuse kasutamisel abi Grid Interneti-leheküljelt http://www.gridgroup.ee, elektronpostiaadressilt help@gridgroup.ee või telefonilt +372 6240 240.

  6. Klient teeb virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel täiendavaid varukoopiaid. Grid varundab serveris hoitavaid faile üks kord ööpäevas.

  7. Klient kohustub mitte kasutama oma virtuaalserveris tarkvara, skripte või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad füüsilise serveri sihipärast tööd, ning kõrvaldama need 12 tunni jooksul pärast Grid poolt vastavasisulise märgukirja saamist.

  8. Virtuaalserveris on keelatud majutada:

   • suure külastatavusega portaale
   • IRC skripte ja IRC roboteid (IRC bot)
   • Proxy teenust ja kõiki teisi anonüümsust pakkuvaid skripte
   • Piraattarkvara ja „warez“-tüüpi veebilehti
   • Tasuta failide ja/või piltide üleslaadimist võimaldavaid veebilehti
   • Reklaambannereid ja reklaambannerite vahetust pakkuvaid veebilehti
   • PTC (paid to click)/PTS (paid to sign up)/PPC (paid per click) tüüpi veebilehti
   • IP aadresside nuhkvara
   • BruteForce tarkvara ja skripte
   • Massposti saatmist võimaldavat tarkvara ja skripte
   • Kommertseesmärkidel audio- ja/või video ülekandmine (streaming)
   • Audio või video otseülekannete edastamine
   • Loterii ja hasartmängude veebilehti
   • MUDs/RPGs/PBBGs veebilehti
   • Vägivalda, vihkamist, rassismi või ahistamist õhutavaid veebilehti
   • Arvutikuritegudele kaasaaitavaid või õhutavaid veebilehti
   • Mistahes ebaseaduslikule tegevusele õhutavaid veebilehti
   • Piraattarkvara levitamisele ja muud ebaseadusliku materjali levitavaid veebilehti
   • Isiklike andmete, ligipääsuparoolide ja raha varastamiseks loodud veebilehti
   • Rämsposti ja massposti saatmiseks mõeldud tarkvara
   • Autoriõigusi ja/või kaubamärgiõigusi rikkuvaid materjale
   • Õngitsemise (phishing) ehk paroolide varastamise eesmärgil loodud võlts veebilehti
   • Arvutiviiruseid, arvutiviirustele viitavaid lehekülgi, külastajaid arvutiviirust jagavale veebilehele edasisuunavaid veebilehti, arvutiviiruste loomist ja kasutamist õpetavaid/õhutavaid lehekülgi;
   • Materjale, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, üldtunnustatud eetiliste normidega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega
  9. Kui on kahtlusi veebilehe sobivuses Gridi serveritesse, tuleb eelnevalt küsida Gridi nõusolekut.

  10. Klient hüvitab kahju, mis tekkis tema kasutatava tarkvara, rakenduse või muu ebaseadusliku tegevuse tõttu füüsilisele serverile või Gridile, kui klienti on sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatatud. Juhul kui kliendi tegevus füüsilise serveri kahjustamisel on tahtlik, peab ta vastutama, sõltumata Grid-poolsest hoiatamisest.

  11. Klient tagab, et tema tegevus (sh Interneti-leheküljel esitatav materjal) teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. Nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.

  12. Klient kohustub mitte kasutama virtuaalserveris selliseid elektronpostiprogramme või rakendusi, mis võimaldavad Interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.

  13. Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.

  14. Klient kohustub hoidma saladuses administreerimisliidese autoriseerimiskoode.

  15. Juhul kui Kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Grid vastu, hüvitab klient Gridile selle tõttu tekkinud kahju.

  16. Kui Klient võimaldab teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis vastutab Grid ees klient.

  17. Juhul, kui Kliendi õigusvastase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmanda isiku nõuded Gridi vastu, hüvitab Klient Gridile ka sellega seoses tekkinud kahju.

  18. Grid õigused, kohustused ja vastutus teenuse osutamisel

   1. Grid vastutab teenuse osutamiseks rakendatud füüsilise serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused teenuse osutamiseks.

   2. Grid kohustub tagama kliendile võimalikult stabiilse teenuse, sealhulgas füüsilise serveri võimalikult suure töökindluse.

   3. Grid teavitab klienti füüsilise serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt seitse kalendripäeva ette.

   4. Grid kõrvaldab füüsilise serveri rikked hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul alates rikke ilmnemise päevast.

   5. Grid ei avalikusta kliendi administreerimisliidese koode kolmandatele isikutele. Koodid edastatakse kliendi soovil administreerimisliidese vahendusel määratud elektroonilisele aadressile.

   6. Gridil on õigus jälgida, et klient ei rikuks teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja lepingut, sealhulgas ei kasutaks füüsilist serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma Interneti-leheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.

   7. Gridil on õigus kõrvaldada 12 tunni jooksul pärast vastavasisulise märgukirja saatmist kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad füüsilisele serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad Gridil seeläbi teenust osutamast.

   8. Gridil on õigus teha kliendile kohustuslikke ettekirjutusi teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni teenuse osutamise peatamiseni või lepingu lõpetamiseni välja.

   9. Gridil on õigus kliendile teenuse osutamine kohe ja ette hoiatamata peatada, juhul kui kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud füüsilisele serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvararikkeid.

   10. Grid ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:
    a) kolmandate isikute tegevusega;
    b) Grid kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
    c) Gridist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
    d) kliendi tegevusega virtuaalserveri haldamisel, sh kliendi poolt virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või kliendi või temale kuuluvate aadresside alt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
    e) Grid poolt mitteloodud (sh kliendi kasutatava) tarkvara probleemidega;
    f) viiruste levimisega;
    g) teenuse mittevastavusega kliendi vajadustele; välja arvatud, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest Gridil ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

   11. Grid ei vastuta mitte ühegi kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et klient ei ole Gridi saadetud teadet kätte saanud.

   12. Grid ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud kliendi kasutajakonto ebaseadusliku kasutamisega, s.h. ebaseadusliku kasutamise tõttu.

   13. Grid vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Gridi vastutuse eelduseks on Gridi tahtlus või raske hooletus. Gridi vastutus on piiratud vastavalt konkreetse Lepingu kuutasuga kui kahju tekkis tahtluse või raske hooletuse tulemusena.

  19. Teenuse eest tasumine

   1. Klient maksab Gridile teenuse osutamise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Gridil on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti vähemalt 30 päeva ette. Hinnakiri on välja toodud Gridi koduleheküljel. Alates hinnakirja muutmisest peab teenuse eest tasuma uue summa.

   2. Kui klient ei nõustu Grid poolt teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt lepingus ettenähtud korrale leping üles öelda.

   3. Grid esitab kliendile teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse alates virtuaalserveri konto aktiveerimisest administreerimisliideses ning sõltumata sellest, kas klient on teenust reaalselt kasutanud.

   4. Arved saadetakse Kliendile e-posti teel või tehakse kättesaadavaks veebikeskkonnas.

   5. Klient kohustub viivitamatult informeerima Gridi, kui teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuu 15. kuupäevaks kliendini või kui arve on ebakorrektne.

   6. Klient tasub Teenuse eest esitatud arved seitsme kalendripäeva jooksul alates arve laekumise päevast.

   7. Häired Teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest Teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui Pooled on teisiti kokku leppinud.

   8. Gridil on õigus peatada teenuse osutamine kohe juhul, kui klient viivitab arve tasumisega rohkem kui neliteist kalendripäeva ettenähtud tähtpäevast.

   9. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna. Lepingu lõppemisel on kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu lepingu lõpetamise aega ületab.

  20. Teated

   1. Lepingust tulenevad Kliendi ja Grid vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sealhulgas kirja, faksi ja elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi.

  21. Konfidentsiaalsus

   1. Pooled on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad teenuse osutamise käigus poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Antud säte jääb kehtima ka pärast lepingu lõppemist.

  22. Kontaktandmed

   1. Lepingu sõlmimisel loetakse poolte kontaktandmeteks lepingu sõlmimise käigus teisele poolele edastatud andmeid.

   2. Pool kohustub informeerima teist poolt kohe oma nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis. Klient on kohustutud uuendama enda kohta käivaid andmeid administreerimisliideses.

  23. Isikuandmete töötlemine

   1. Klient kinnitab käesolevaga, et annab Gridile nõusoleku töödelda andmeid, mis ta on Lepingute sõlmimisel Gridile esitanud või mis koguneb Kendi kohta muul viisil Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus.

   2. Gridil on õigus kasutada isikuandmeid Teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh on Gridil õigus edastada isikuandmeid võlgade sissenõudmisega tegelevatele ning isikute makseraskusi kajastavatele ettevõtetele.

  24. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

   1. Leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

   2. Gridil on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Grid avaldab uued tingimused oma koduleheküljel http://www.gridgroup.ee vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda.

   3. Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda leping üles, teatades sellest teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva ette.

   4. Pool võib lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine pool rikub lepingut.

  25. Kohaldatav õigus, vaidluste lahendamine ja aegumine

   1. Lepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

   2. Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tallinna Linnakohtus.

   3. Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.

  Võta ühendust