Vajad abi?

Üldtingimused

 1. Mõisted

Lepingus, IT teenuste üldtingimustes, Hinnakirjas ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevalt:

Grid – Grid Group OÜ (registrikood 12571570)

Klient – Gridiga lepingulises suhtes olev füüsiline või juriidiline isik

Pool/Pooled – Grid või Klient

Pooled – Grid ja Klient koos nimetatuna

Kasutaja – Kliendi töötaja või muu Gridi poolt hallatava Kliendi IT seadme või IT funktsiooni kasutaja

Leping – IT funktsiooni leping Gridi ja Kliendi vahel, mille lahutamatuks osaks on Üldtingimused

Hinnakiri – Grid pakutavate IT funktsioonide tasumäärasid ja hinnastamistingimusi sisaldav dokument

Hallatav IT vahend on käesoleva Lepingu alusel hallatav Kliendi kasutuses olev IT vahend.

Intsident on IT teenuse, funktsiooni või vahendi töö planeerimata seiskumine või häire;

IT funktsioon on käesoleva Leping alusel Gridi halduse all olev IT teenus või funktsioon, mis on Kliendi poolt tarbitav Hallatava IT vahendi abil.

Teeninduskoht – Kliendi asukoht, kus asuvad Hallatavad IT seadmed, kus Grid osutab teenuseid mida ei ole võimalik teha kaughaldusvahendeid kasutades

Muudatus on igasugune lisamine, modifitseerimine või eemaldamine, mis mõjutab olemasolevat ja töötavat IT teenust, funktsiooni või vahendit või selle konfiguratsiooni;

Normaaltööaeg on esmaspäevast reedeni kell 09.00 kuni 17.00, välja arvatud rahvus- ja riigipühadel;

Tööväline aeg on esmaspäevast reedeni kella 6.00-st kuni 09.00-ni ja 17.00-st kuni 22.00-ni, välja arvatud rahvus- ja riigipühadel;

Öine aeg on esmaspäevast reedeni kella 22.00-st kuni 06.00-ni ning puhkepäevadel ja rahvus- ja riigipühadel ööpäevaringselt;

Klienditeenindus on Gridi teeninduskeskus Klientide pöördumiste haldamiseks;

Kordategemisaeg on ajavahemik teenuse seisaku registreerimisest kuni teenuse, Hallatava IT vahendi või funktsiooni töövõime taastamiseni. Töövõime taastamise hetkeks ei pruugi olla taastatud kõik andmed.

Reageerimisaeg on ajavahemik teate saamisest kuni Gridi poolse tegevuse alustamiseni. Tegevuse alustamiseks loetakse ajavahemikku kui teade jõuab klienti teenindava spetsialistini ning spetsialist asub teadet käsitlema ise, kaughaldusvahendi, telefoni või e-maili teel.

Reageerimisaeg kliendi asukohta jõudmiseks on ajavahemik teate saamisest kuni spetsialisti jõudmiseni Kliendi asukohta.

Teenuse häire tähistab olukorda, kus on piiratud IT funktsiooni või Hallatava IT vahendi töö, kuid Kliendi või tema osakonna/üksuse tööprotsess tervikuna saab jätkuda.

Teenuse seisak tähistab olukorda, kus ei saa jätkuda IT funktsiooni või Hallatava IT vahendi töö ning seetõttu on seiskunud Kliendi või mõne tema osakonna/üksuse tööprotsess tervikuna.

Teenuse toe päring on Kliendi soov saada abi mõne kasutatava teenuse osas või tellida standardset Muudatust või ligipääsu;

Üldtingimused – käesolevad IT teenuste üldtingimused

 1. Üldtingimuste kehtivus ja muutmine

  1. Üldtingimused kehtivad kõikide Klientide suhtes.

  2. Kui Üldtingimustes ja Lepingus sisalduvad sätted on omavahel vastuolus lähtutakse Lepingus sätestatust.

  3. Gridil on õigus Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, kui muutmise vajadus tuleneb õigusaktidest, tavadest, riiklike institutsioonide otsusest või ettekirjutusest, jõustunud kohtuotsusest, IT funktsioonide sisulisest või tehnilisest arengust, kui muudatus on vajalik Kliendile paremate või täiendavate IT funktsioonide pakkumiseks, kui on vajadus täpsutada pakutavate IT funktsioonidega seotud asjaolusid või muudest IT funktsioonide haldamisteenuse osutamisest tulenevatest olulistest asjaoludest. Gridil on õigus Hinnakirjas sisalduvaid tingimusi ja tasumäärasid igal ajal ühepoolselt muuta.

  4. Grid teatab Üldtingimuste või Hinnakirja muudatustest ette vähemalt ühe (1) kuu vastava teate avaldamisega kas Grid kodulehel www.gridgroup.ee, massiteabevahendites või teavitades sellest Klienti e-maili teel.

  5. Juhul, kui Klient ei ole nõus Üldtingimuste või Hinnakirja muudatustega, on tal õigus lepinguline suhe Gridiga üles öelda ühe (1) kuu jooksul vastava teate avaldamisest või e-maili teel teavitamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kuni Lepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest.

  6. Kui Klient ei kasuta Üldtingimuste järgset õigust Leping üles öelda, siis käsitleb Grid Kliendi tegevusetust kui tahteavaldust ning loeb Kliendi Üldtingimuste või Hinnakirja muudatustega nõustunuks. Uued Üldtingimused ja Hinnakiri muutuvad alates nende jõustumise kuupäevast Lepingu lahutamatuks osaks ja on Pooltele täitmiseks kohust.

 1. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

  1. Pooled sõlmivad ja muudavad Lepingu üldjuhul kirjalikus või elektroonses vormis. Kui kumbki Pool ei nõua Lepingu sõlmimist või muutmis kirjalikus või elektroonses vormis, võivad Pooled Lepingu sõlmida ja seda muuta ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-maili teel).

  2. Lepingu ülesütlemise teade ning Lepingu rikkumisest tulenev nõue tuleb teisele Poolele edastada kirjalikus või elektroonses vormis.

  3. Poolel on õigus tähtajatu Leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt kaks kuud ette.

  4. Poolel on õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt üles öelda, kui teine Pool on Lepingut rikkunud ning ei ole talle antud mõistliku tähtaja jooksul rikkumist kõrvaldanud, kohustust täitnud või mittekohast täitmist parandanud. Pooled loevad mõistlikuks tähtajaks vähemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva pikkust tähtaega.

  5. Poolel on õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt üles öelda kui teise Poole suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus.

  6. Poolel on õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt, ilma rikkumise kõrvaldamiseks või Lepingu täitmiseks täiendavat tähtaega andmata üles öelda, kui kohustuse iseloom ei võimalda kohustust uuesti täita või mittekohast täitmist parandada.

  7. Gridil on õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt üles öelda, kui Grid lõpetab Lepingu esemeks oleva IT funktsiooni osutamise, teatades sellest Kliendile vähemalt ühe (1) kuu ette.

  8. Grid võib Lepingu ühepoolselt, ilma kohustuste täitmiseks täiendavat tähtaega andmata üles öelda, kui Klient ei ole tasunud talle Gridi poolt esitatud arveid tähtaegselt rohkem kui kolmel korral kalendriaastas või on viivitanud arve tasumisega järjest üle 60 (kuuekümne) kalendripäeva.

  9. Pool võib Lepingu ühepoolselt ilma etteteatamiseta üles öelda, kui kohustuse täitmine on takistatud vääramatu jõu tõttu järjest üle 60 (kuuekümne) kalendripäeva. Lepingu ülesütlemisel vääramatu jõu tõttu ei ole Pooltel õigus nõuda Lepingu ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

  10. Lepingu rikkumisest tulenev ülesütlemise teade tuleb teisele Poolele esitada mõistliku aja jooksul, kuid hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul Lepingu rikkumisest teadasaamisest või teisele Poolele antud täiendava tähtaja möödumisest.

 1. Pooltevaheline suhtlus ja teadete edastamine

  1. Pooled edastavad nendevahelised informatiivse iseloomuga teated kirjalikku taasesitamist võimaldavas, kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonses vormis Lepingus märgitud e-posti aadressil. Pool võib kiireloomulised teated edastada ka Lepingus märgitud telefoninumbritel telefoni teel, dubleerides teate esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonses vormis.

  2. Pooled kohustuvad kontaktandmete muutmisest viivitamatult teisele Poolele teatama.

  3. Teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui tähitud kirjaga teate saatmisest Lepingus märgitud või Poole poolt teatatud aadressile on möödunud kolm tööpäeva või e-posti teel teate saatmisest Lepingus märgitud e-posti aadressile järgneval tööpäeval.

 1. Arvelduste kord

  1. Klient kohustub maksma Gridile tasu vastavalt Lepingus kokkulepitule ja Grid esitatud arvele. Kui Lepingus ei ole IT funktsiooni maksumust määratud lähtub Grid tasu määramisel kehtivast Hinnakirjast.

  2. Kui IT funktsiooni eest tasumine toimub perioodiliste maksetena, esitab Grid Kliendile arve järgneva kaledrikuu eest ette. Lepingu sõlmimisel kalendrikuu kestel arvestatakse Lepingu sõlmimise kuu tasu proportsionaalselt.

  3. Gridil on õigus nõuda Kliendilt mõistlike sõidu- ja majutuskulude hüvitamist ja päevaraha tasumist. Kui Grid esindaja peab sõitma IT funktsiooni haldamiseks kaugemale kui 50 km Tallinnast on Gridil õigus nõuda tasu ka Teeninduskohta jõudmiseks kulunud sõitmise aja eest vastavalt Hinnakirjale.

  4. Gridil on õigus nõuda Kliendilt tasu IT funktsooni taasavamise eest vastavalt Hinnakirjale, kui IT funktsiooni haldamise peatamise põhjustas Klient vastavalt Üldtingimuste punktile 7.3. Grid esitab Kliendile arve IT funktsiooni taasavamiseks ning hakkab seda uuesti osutama peale arve tasumist Kliendi poolt.

  5. Grid esitab arved kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Kliendi e-posti aadressile, maksetähtajaga 14 kalendripäeva arve esitamisest.

 1. Konfidentsiaalsus

  1. Pooled kohustuvad hoidma Lepingu tingimusi ja Lepingu täitmise käigus teiselt Poolelt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena ning mitte avaldama seda kolmandatele isikutele (konfidentsiaalsuskohustus), v.a juhul kui informatsiooni avaldamise või edastamise kohustus tuleneb õigusaktidest või selleks annab kirjaliku loa teine Pool.

  2. Konfidentsiaalseks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult, Poolele teise Poole kohta Lepingu täitmise käigus teatavaks saanud informatsiooni, mis ei ole avalik ning mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on Poolel põhjendatud huvi (mh Poole töömeetodid, töös kasutatavad protsessid, süsteemid jms, mille Pool ise on väljatöötanud). Kahtluse korral, kas tegemist on konfidentsiaalse informatsiooniga, käsitleb Pool informatsiooni konfidentsiaalsena.

  3. Konfidentsiaalsena ei käsitleta informatsiooni, mis on: avalikult kättesaadav; saadud enne Lepingu sõlmimist kolmandalt isikult ilma konfidentsiaalsuskohustuseta; Poole enda väljatöötatud teiselt Poolelt saadud informatsiooni kasutades.

  4. Pooled kohustuvad Lepingu lõppedes hävitama või tagastama teiselt Poolelt saadud konfidentsiaalset informatsiooni sisaldavad andmekandjad.

  5. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib Lepingu kehtivuse ajal ja pärast Lepingu lõppemist tähtajatult.

  6. Gridil on õigus avalikustatada Lepingu sõlmimise fakti ja osutatud IT funktsiooni enda kompetentsi tõendamiseks. Lepingu sisu täpsemat kirjeldust võib avalikustada ainult Kliendi eelneval kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

  7. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta Lepingu täitmise käigus omandatud oskusteabe ja kogemuse kasutamist.

 1. Vastutus

  1. Kliendil on õigus nõuda Gridi poolse süülise rikkumise korral talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

  2. Gridil on õigus nõuda Kliendilt viivist rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest 0,05% kalendripäevas tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

  3. Kui Klient viivitab sissenõutavaks muutunud võlgnevuse tasumisega, on Gridil õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest seni kuni Klient on kõik võlgnetavad summad tasunud.

  4. Kestvuslepingu täitmise käigus tekitatud kahju korral on tekitatud kahju hüvitamise ülemmääraks Lepingu kuutasu kohustuste rikkumise hetkel korrutatuna kolmega. Kestvuslepinguks loetakse Lepingut kestvusega üle kolme kalendrikuu.

  5. Ühekordsete ja kuni kolmekuulise kestvusega Lepingute puhul on kahju hüvitamise ülemmääraks 25% Lepingu kogumaksumusest.

  6. Üldtingimustes toodud kahju hüvitamise ülemmmäärad kehtivad ka viivisele ja leppetrahvile.

  7. Kahju hüvitamist on õigus nõuda osas, mis ületab Lepingu alusel tasumisele kuuluvat või tasutud viiviseid ja leppetrahve.

  8. Kahju hüvitamise piiranguid ei kohaldata tahtluse ja raske hooletuse tõttu kahju tekitamise, konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise ja intellektuaalsese omandi õiguste rikkumise korral.

  9. Lepingust tulenev leppetrahvi nõue tuleb Gridile esitada mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil Klient sai teada või pidid teada saama Grid poolsest kohustuse rikkumisest.

  10. Lepingust tulenev kahju hüvitamise nõue tuleb Gridile esitada mitte hiljem kui kolme kuu jooksul alates hetkest, mil Klient sai teada või pidi teada saama Grid poolsest kohustuse rikkumisest.

  11. Punktides 7.9. ja 7.10. toodud nõuete esitamise tähtaegade järgimata jätmisel kaotab Klient vastava nõudeõiguse.

  12. Grid ei vastuta Lepingu või Üldtingimuste rikkumise ega kahju tekkimise eest, mis on põhjustatud Gridiga kooskõlastamata soetatud IT vahenditest või Hallatava IT vahendi kasutamisest Kliendi või kolmanda isiku poolt.

  13. Klient vastutab Kasutaja tegevuse eest nagu iseenda tegevuse eest.

  14. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Pooled mõistavad vääramatu jõuna ka allhankija, alltöövõtja ja transpordiettevõtte poolset kohustuste rikkumist, mis tulenes vääramatu jõu asjaoludest. Poole kohustuse täitmise tähtaeg pikeneb aja võrra, mil Poolel ei olnud võimalik kohustust täita vääramatu jõu tõttu.

 1. Lõppsätted

  1. Pool ei või oma Lepingust tulenevaid nõudeid ega kohustusi loovutada ilma teise Poole eelneva kirjalikus vormis nõusolekuta, v.a rahalised nõuded.

  2. Gridil on õigus kasutada Lepingu alusel IT funktsiooni osutamiseks allhankijaid ja alltöövõtjaid.

  3. Pooled lahendavad Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad pooled vaidluse Harju Maakohtus.

  4. Juhul kui Lepingu või Üldtingimuste üks või mitu tingimust osutuvad tühiseks, siis ei too see kaasa teiste Lepingu või Üldtingimuste sätete tühisust. Tühise sätte asemel rakendatakse vastavat õigusakti.

Võta ühendust